1- بخش جراحی جمجمه فک وصورت مردان

2- بخش جراحی پلاستیک زنان و کودکان

3- بخش جراحی دست و میکروسکوپی مردان 

4- بخش سوختگی

5- بخش تحت نظرو اطاق عمل سرپائی

6- بخش جراحی پلاستیک بیمارستان مدرس

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست